Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวอิตาเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๗

เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีของปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวอิตาลีที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ (IRE)

สามารถส่งใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง “STUDY in ITALY” (https://studyinitaly.esteri.it/) ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖เวลา ๑๔.๐๐ น. (เวลาอิตาลี)

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it/it/call-for-procedure