Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

การขยายเวลา วันหมดอายุของใบอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักที่อิตาลี และขยายระยะเวลาในการพำนัก ในกรณีที่มีวีซ่าหรือกรณีไม่ต้องมีวีซ่า

การขยายเวลา วันหมดอายุ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และใบอนุญาตขับขี่พาหนะ ของอิตาลี

ตาม พ.ร.ก. ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลอิตาลี ได้กำหนดเกี่ยวกับอายุของเอกสารประจำตัว ยกเว้นในกรณีที่ย้ายถิ่นที่อยู่ไปต่างประเทศ และการเดินทางข้ามแดน ซึ่งได้แก่เอกสารดังต่อไปนี้คือ

หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (ทั้งแบบบัตรกระดาษ และบัตรอีเลคโทรนิค) ใบอนุญาตขับขี่ของอิตาลี
ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ขยายเวลาวันหมดอายุออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

การขยายเวลา วันหมดอายุของใบอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักที่อิตาลี และขยายระยะเวลาในการพำนัก ในกรณีที่มีวีซ่าหรือกรณีไม่ต้องมีวีซ่า

รัฐบาลอิตาลีได้ขยายเวลาวันหมดอายุของใบอนุญาตให้พำนัก ที่ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประเทศอิตาลี และ ที่หมดอายุ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีในกรณีที่ต้องมีวีซ่า หรือกรณีไม่ต้องมีวีซ่า การพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเหตุสุดวิสัย จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการตามพิธีการขั้นตอนอื่นเพิ่มเติม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะของผู้นั้น แต่ยังคงไว้ซึ่งข้อกำหนดที่ให้คนต่างด้าวต้องเดินทางออกจากประเทศอิตาลี ทันทีที่เหตุอุปสรรคในขณะนี้สิ้นสุดลง