Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

COVID-19. Temporary suspension of certain consular services

เพื่อให้การเผชิญหน้ากับโรคระบาดCovid-19 เป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยกับพวกเราทุกคน สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี จะเปิดให้บริการเฉพาะการออกหนังสือเดินทาง และเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (ETD) แก่ท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเท่านั้น ส่วนบรืการด้านเอกสารอื่นๆ จะระงับไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะคลี่คลายลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับสถานทูตฯได้ทางช่องทางต่อไปนี้ อีเมลย์ consolare.bangkok@esteri.it หรือทางเฟสบุ้คของสถานทูตฯ (โดยใช้ภาษาอิตาเลียน หรือภาษาอังกฤษ) อย่างไรก็ตาม ทางแผนกกงสุลของสถานทูตฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่าน หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน