Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

การทําธุรกิจในอิตาลี

การทำธุรกิจในประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุดด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างไทยและ อิตาลี สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ ของ Infomercatiesteri.it ที่ http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=141#slider-1

แผนกเศรษฐกิจและการค้าของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและอิตาลี และให้บริการดังต่อไปนี้แก่นักธุรกิจอิตาเลียนที่สนใจในตลาดการค้าของไทย

ข้อมูล
– ความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและอิตาลี
– ข้อมูลเศรษฐกิจของไทย และ อิตาลี
– รายชื่อบริษัทอิตาเลียนในประเทศไทย
– ข้อตกลงทวิภาคี
– การประกวดราคาระหว่างประเทศ
– องค์การการค้าโลก (WTO)

บริการ
– ข้อมูลและความช่วยเหลือสนับสนุน แก่บริษัทที่สนใจในการทำกิจการในประเทศ
– ช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าธรุกิจ
– ช่วยเหลือคณะผู้แทนทางการค้าของอิตาลี ในประเทศไทย / หอการค้า / หน่วยงานต่างๆ
– ให้คำแนะนำในกรณีพิพาททางการค้า
– ออกหนังสือรับรอง “end user certificate” ในกรณีสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์
– ข้อมูลการนำเข้าส่งออกระหว่างไทยและอิตาลี
– ให้การสนับสนุนในกิจกรรมการส่งเสริมที่หน่วยงานและบริษัทอิตาเลียนจัดขึ้น
– ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หอการค้า ของอิตาลี และไทย
ส่งเสริม
– การนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับ “Made In Italy”

ความร่วมมือระหว่างสถานทูตอิตาลี และ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (Italian Trade Agency)

ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ และ สำนักงานพาณิชย์ ของอิตาลี ได้กำหนดรายละเอียดในความร่วมมือระหว่างสถานทูตฯ และ สำนักงานพาณิชย์ เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการองค์กรของสถานทูตฯ ซึ่งจะช่วยในการสานต่อความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ที่มีมาก่อนหน้าข้อตกลงดังกล่าว

แผนกเศรษฐกิจและการค้า
โทรศัพท์ +66 2 250 4970 ต่อ 113
โทรสาร : +66 2 250 4985
อัเมล์ ambasciata.bangkok@esteri.it
เว็บไซต์: www.ambbangkok.esteri.it

สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน
หัวหน้าสำนักงาน: นายฟาบิโอ เด ชิลลิส
ชั้น ๑๔ อาคารบุปผจิต
๒๐ ถนนสาธรเหนือ
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ +66-2-6338491/3
โทรสาร +66-2-6228494
อีเมล์: bangkok@ice.it
เว็บไซต์: : www.ice.gov.it/paesi/asia/thailandia/index.htm
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.