This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

faq_visa

 

faq_visa

คำถามที่พบบ่อย

ขอต้อนรับคุณเข้าสู่หน้า “คำถามที่พบบ่อย”  ที่รวบรวมคำถามต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งพบได้บ่อย หากคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการทราบ กรุณาส่งคำถามของคุณมาทางอีเมล์ที่ visa.ambbang@esteri.it

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่าทำงานประเภทลูกจ้าง
วีซ่านักเรียน
วีซ่าท่องเที่ยว§
วีซ่าเพื่อกลับเข้าประเทศอิตาลีอีกครั้ง (re-entry visa)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า

ฉันจะขอวีซ่าำได้ที่ไหน
- คุณสามารถขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตอิตาลีในประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ โดยหลักแล้ว ถิ่นพำนักหมายถึงสถานที่ที่บุคคลนั้นๆใช้ชีวิตอาศัยและทำงานอยู่ ในกรณีผู้ขอวีซ่าเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตให้พำนักซึ่งประกอบด้วย วีซ่าระยะยาวและใบอนุญาติให้ทำงาน สถานทูตฯสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงถึงการมีถิ่นพำนัก (สัญญาการทำงาน หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
ฉันกำลังวางแผนจัดการเดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศในเขตเชงเกน  จะขอวีซ่าได้ที่ไหน
- ประเทศสมาชิกเชงเกนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคำร้องขอวีซ่าและการพิจารณาออกวีซ่าของเชงเกน คือประเทศปลายทางในการเดินทาง
- หากการเดินทางมีประเทศปลายทางมากกว่าหนึ่งประเทศ ประเทศสมาชิกเชงเกนที่มีหน้าที่พิจารณาวีซ่าคือประเทศปลายทางหลักในการเดินทางในแง่ของระยะเวลา และจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าไป
- ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดประเทศปลายทางหลักได้ชัดเจน ประเทศสมาชิกเชงเกนที่มีหน้าที่พิจารณาวีซ่าคือประเทศแรกที่ผู้ขอวีซ่าเดินทางเข้าไป

ฉันเป็นบุคคลต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ฉันจะสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสมาชิกเชงเกนจากสถานทูต/กงสุลในประเทศไทย แทนที่จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของฉันได้หรือไม่
- ได้ หากมีใบอนุญาตให้พำนักหรือใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบว่ามีถิ่นพำนักอยุ๋จริง สถานทูตฯ สงวนสิทธิ์ฺ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม (สัญญาการทำงาน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 
ฉันได้รับวีซ่าเชงเกนประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง ซึ่งขณะนี้วีซ่าใกล้จะหมดอายุ ฉันสามารถไปยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ล่วงหน้าได้หรือไม่
- ได้ แต่วีซ่าใหม่จะเริ่มมีผลใช้ได้จากหลังจากวันที่วีซ่าก่อนหน้านี้จะหมดอายุลงเท่านั้น

วีซ่าเชงเกนของฉันมีอายุ ๖ เดือน ฉันสามารถอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกเชงเกนได้นานเท่าไร
- หากคุณมีวีซ่าที่มีอายุ ๖ เดือน ประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง คุณสามารถอยู่ในเขตเชงเกนได้ไม่เกินไปกว่าวันหมดอายุของระยะเวลาที่วีซ่ามีผลใช้ได้  และอย่างไรก็ตาม รวมแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันของอายุวีซ่า

วันหมดอายุของวีซ่าดูได้จากที่ไหน
- บนวีซ่าที่ออกให้จะมีข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสองส่วนคือ วันที่วีซ่าหมดอายุ (เช่น วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๐๐๘) และ จำนวนวันที่อนุญาตให้พักอยู่ได้ (เช่น ๑๐ วัน) ผู้ขอวีซ่าจะต้องออกจากเขตเชงเกนภายในวันที่วีซ่าหมดอายุ โดยไม่พักอยู่เกินกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้

ฉันจะมาสัมภาษณ์พร้อมกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนได้หรือไม่
- ห้องรับรองที่แผนกวีซ่ามีความจุไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆของผู้ขอวีซ่าได้ ดังนั้นจึงขอให้คุณมาสัมภาษณ์แต่เพียงคนเดียว ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้เยาว์ ผู้สูงอายุเกินกว่า ๖๕ ปี และผู้ค้ำประกัน/รับรอง

ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าไรก่อนการเดินทาง
- ยื่นได้ก่อนไม่เกิน ๓ เืดือนล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดเดินทางในเดือนกันยายน คุณไม่สามารถยื่นขอวีซ่าก่อนเดือนมิถุนายน สถานทูตฯขอแนะนำให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง

ฉันสามารถส่งเอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่ามาทางไปรษณีย์ด่วน  (อีเอ็มเอส) ได้หรือไม่
- ทั้งแผนกวีซ่า และ”ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า - JVAC” ไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าที่ส่งมาทางไปรษณีย์ได้    ในขณะที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า – JVAC  จะให้บริการในการส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์โดยคิดค่าใช้จ่าย

ฉันต้องติดต่อกับบริษัทตัวแทนท่องเี่ที่ยว หรือ บริษัทที่ให้คำปรึกษา     เพื่อช่วยฉันในการขอวีซ่าหรือไม่
- ไม่ต้อง คุณไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับบริษัืทเหล่านั้น เนื่องจากว่า ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า – JVAC จะสามารถช่วยเหลือคุณในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับวีซ่าอยู่แล้ว โปรดอย่าเชื่อถือใครก็ตามที่สัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับวีซ่า ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรับรองว่าจะออกวีซ่าให้คุณได้ แบบฟอร์ม และข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า มีอยู่ในเวปไซต์ www.ambbang.esteri.it และ www.vfs-italy.co.th 
 
ฉันได้ยินมาว่า จะดีกว่าถ้าแจ้งว่าเดินทางไปเพื่อธุรกิจ แทนที่จะเพื่อการท่องเที่ยว หรือไปเยี่ยมญาติ จริงหรือไม่
- ไม่จริง โดยจะก่อให้เกิดปัญหาจากการที่ผู้ขอวีซ่าจงใจที่จะหลอกลวงเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสัมภาษณ์ ในกรณีเช่นนี้ จึงไม่อาจเชื่อว่าคำพูดในเรื่องอื่นๆที่ให้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่านั้นเป็นความจริง

ฉันต้องแจ้งว่ามีญาติอยู่ที่อิตาลี หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอวีซ่าระยะยาว หรือเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าก่อนหน้านี้ หรือไม่ และ ผลการจากการที่ผู้ขอวีซ่าไม่แจ้ง หรือปลอมแปลงข้อมูลหรือเอกสารจะเป็นอย่างไร
- ไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด  ผู้ให้ข้อมูลเท็จจะถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่แสดงไว้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ผู้ใดที่แสดงเอกสารปลอมจะถูกแจ้งความกับหน่วยงานของอิตาลีที่เกี่ยวข้อง
 

วีซ่าธุรกิจ 

ฉันเดินทางไปอิตาลีเพื่อธุรกิจบ่อยๆ จึงอยากขอวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง อายุวีซ่า ๑ ปี ฉันต้องทำประกันการเดินทางที่มีอายุ ๑ ปีด้วยหรือไม่
- ขอแนะนำให้ทำกรมธรรม์ที่มีผลใช้ได้ ๑ ปี เนื่องจากว่า เป็นข้อบังคับที่จะต้อง


105