This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Visti

 

Visti

Visas to enter Italy

แผนกวีซ่า

คำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ  

การขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ สำหรับคนไทย และพลเมืองของประเทศอื่นๆ ผู้ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องมีวีซ่าในการเดินทาง เข้าประเทศอิตาลี  สามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องวีซ่า – Joint Visa Application Center”  ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท วีเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด  ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ศูนย์รับคำร้องวีซ่า - เอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

JVAC – VFS (Thailand)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น ๑๕  ยูนิตซี

ถนนสีลม สีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

อีเมล์   info.itth@vfshelpline.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คอลเซ็นเตอร์  +66 (0)2 118 7001

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ท่านจะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้วิธีการจองคิวออนไลน์ หรือ ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์  รายละเอียดเกี่ยวกับการจองคิวสามารถดูได้จาก link: http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/italian/

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าธุรกิจ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำรัองวีซ่า  โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ซึ่งที่ศูนย์ฯ ที่จะมีช่องเคาน์เตอร์ ๒ ช่องเฉพาะสำหรับรับคำร้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจ ในระหว่างเวลาที่เปิดรับคำร้อง (ตั้งแต่ 08:30 น.ถึง 12:00 น. และ 13:00 น. ถึง 16:00 น.)

VFS เป็นบริษัทเอกชนผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสถานทูตอิตาลี ให้รับคำร้องขอวีซ่า  โดยให้บริการภายใต้กฏหมายของอิตาลีในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวบุคคล   อย่างไรก็ดี การพิจารณาและการตัดสินใจในการออกวีซ่าทั้งหมด อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแผนกกงสุลของสถานทูตอิตาลี เท่านั้น

นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งช่องทาง ในการจองคิวได้โดยตรงกับแผนกวีซ่าของสถานทูตอิตาลี

วีซ่าระยะยาว (ใช้ได้เฉพาะประเทศอิตาลีเท่านั้น)  ผู้ขอต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเข้าอิตาลีด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานเอกสารที่กำหนดสำหรับวีซ่าแต่ละประเภท ณ สถานทูตอิตาลี ตามวันและเวลาในการรับคำร้องขอวีซ่า  คือ

วันจันทร์ และ วันศุกร์  เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

วันพฤหัส                 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ  14:00 น. ถึง 16:00 น.

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

ซีอาร์ซี  เทาเวอร์ ชั้น ๒๗ - ออล ซีซันส์ เพลส

๘๗ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน   กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์  ๐๒ ๒๕๐๔๙๗๐ โทรสาร ๐๒ ๒๕๐๔๙๘๘

Website: www.ambbangkok.esteri.it

แบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบฟอร์มจดหมายเชิญ อัตราค่าธรรมเนียม และรายการเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดง สำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภท สามารถดูได้ จากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์รับวีซ่า ที่http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/italian/

ในส่วนรายละเอียดข้อมูลทั่วไปด้านกฏระเบียบ ประเภท และ คุณสมบัติในการขอวีซ่า สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี

สถานทูตอิตาลีขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ และโปรดทราบว่าการยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ มิได้หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

ขอแนะนำให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร (ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์) ก่อนการเดินทาง

โดยเฉลี่ยแล้วระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติวีซ่า จะใช้เวลาประมาณ ๕ วันทำการ แต่อาจช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาของปี และประเภทของวีซ่าที่ขอ

ในส่วนของข้อมูลทั่วไป และสถานะของคำร้อง สามารถสอบถามได้จากสายด่วน  Helpline +66(0)2 118.7001 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. หรือสอบถามทางอีเมล์ ได้ที่ info.itth@vfshelpline.com

แผนกวีซ่าของสถานทูตอิตาลี จะให้บริการข้อมูลโดยจะตอบคำถามที่ส่งมายัง อีเมล์ visa.ambbang@esteri.it

สำหรับเมนูในหัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย”    จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคำถามทั่วๆไป และคำถามเฉพาะกรณี  ที่เกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

อิตาลีได้กำหนดระเบียบปฏิบัติของชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศ กรุณาคลิกที่นี่ (click here) เพื่อศึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท  และที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี จะมีรายละเอียดในเรื่องของการพำนักที่ประเทศอิตาลีเป็นการถาวรของชาวต่างชาติ

การขอกลับเข้าประเทสอิตาลีใหม่ (re-entry) สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งในระหว่างการศึกษาที่อิตาลี  ในกรณีที่ได้เดินทางออกนอกประเทศอิตาลี ในขณะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้พำนัก  และต้องการเดินทางกลับเข้าอิตาลีอีกครั้ง เพื่อศึกษาต่อ  จะไม่สามารถกลับเข้ามายังอิตาลีได้ใหม่ โดยแสดงเฉพาะหลักฐานใบรับคำร้องของใบอนุญาตให้พำนักเท่านั้น   แต่จะต้องยื่นขอวีซ่า re-entry จากสถานทุตอิตาลี (แผนกวีซ่า/JVAC)  ซึ่งจะออกวีซ่าดังกล่าวให้ หลังจากได้รับอนุมัติ จากสำนักงานตำรวจของอิตาลีประจำท้องที่ที่รับผิดชอบแล้ว

ในกรณีที่ มีข้อแนะนำ หรือเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวีซ่า สามารถแจ้งมาได้ทาง

อีเมล์ visa.ambbang@esteri.it  โทรสาร: +662-2-250.4986 โทรศัพท์:  +662-2-250.4970

ตารางวันหยุดของ สถานทูตอิตาลี และ VFS

ปฏิทินวันหยุดของสถานทูตอิตาลี และ วีเอสเอฟ

 

 


34