This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Stato civile

 

Stato civile

การลงทะเบียนเกิด (Nascita)

บุตรที่เกิดในต่างประเทศจาก บิดา และ/หรือ มารดาชาวอิตาลี บิดา และ/หรือ มารดาต้องมาแจ้งเกิดที่สถานทูต หรือสถานกงสุลอิตาลี ในประเทศนั้นๆ หากท่านมีบุตรที่เกิดจากชาวอิตาลี โดยบุตรของท่านเกิดในประเทศไทย ท่านสามารถทำเรื่องลงทะเบียนการเกิดให้บุตรของท่านได้ที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยต้องทำการนัดหมายออนไลน์เท่านั้น ท่านสามารถนัดหมายได้ทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ โดยเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่าง

https://prenotami.esteri.it/

กรณีบุตรที่เกิดในสมรส และเกิดในประเทศไทย (บิดา และ/หรือ มารดาจดทะเบียนสมรส และแจ้งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลีเรียบร้อยแล้ว) บิดา และ/หรือ มารดาสามารถทำการแจ้งเกิดได้ฝ่ายเดียว โดยเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาสูติบัตรที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)

https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-6441-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3

- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา และมารดา

- คำแปลสูติบัตรเป็นภาษาอิตาลี - รายชื่อบริษัทแปล https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2021/10/agenzie_traduzione_2020.pdf

- ใบคำร้องขอลงทะเบียนการเกิด บิดา และ/ หรือ มารดาที่เป็นชาวอิตาลีลงชื่อกำกับ โดยเข้าไปที่

https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica

ดูที่ “STATO CIVILE” คลิก “Modulo richiesta trascrizione certificate di nascita” เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

- สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งบิดา และมารดาอย่างละ 1 ชุด (สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนไทยได้)

- ในกรณีที่บุตรอาศัยอยู่ในประเทศไทย บิดา และมารดาต้องกรอกใบคำร้องให้บุตร เพื่อลงทะเบียนราษฏร์ว่าพำนักอาศัยในประเทศไทย (ตามกฎหมายอิตาลี ในฐานะชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) ทั้งบิดา และมารดาต้องลงชื่อกำกับในใบคำร้อง (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่

https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica

ดูที่ “AIRE” คลิก “Modulo iscrizione aire per figlio minore”

หมายเหตุ สำหรับบิดา หรือมารดาชาวไทย กรุณาตรวจสอบ ใบสูติบัตรของบุตร ในข้อ “2.5 มารดาเกิดที่จังหวัด” หรือ “3.5 บิดาเกิดที่จังหวัด” ว่าสถานที่เกิดตรงกับหนังสือเดินทางของท่านหรือไม่หากไม่ตรงกัน กรุณาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำเอกสารมาลงทะเบียนเกิดที่สถานทูตฯ หากเอกสารมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทางสถานทูตฯ ไม่สามารถรับเอกสารเพื่อดำเนินการได้ ทั้งนี้สถานทูตขอแนะนำให้ท่านส่งสูติบัตรของบุตร และสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งพ่อ และแม่มาทางอีเมล consolare.bangkok@esteri.it เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการนัดหมายเข้ามาลงทะเบียนการเกิด

กรณีบุตรที่เกิดนอกสมรส ให้เตรียมเอกสารเหมือนด้านบนทุกประการ ยกเว้นสำเนาทะเบียนสมรส แต่ ทั้งบิดา และมารดาต้องมาจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยตนเอง พร้อมหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาได้ (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนไทยได้) เพื่อลงชื่อในเอกสารรับรองบุตรตามกฏหมายอิตาลีต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ในวันเดียวกัน

บิดา มารดา สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ในวันที่มาแจ้งเรื่องเกิด แต่สถานทูตฯ ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางให้บุตรได้ภายในวันเดียวกัน ต้องรอให้ทางสำนักงานเขตที่อิตาลี ยืนยันเรื่องการลงทะเบียนการเกิดของบุตรก่อน

หมายเหตุ การลงทะเบียนเกิดมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านนัดหมายดำเนินการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย หรือจ่ายผ่าน Mobile Banking เข้าบัญชีสถานทูตฯ ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาเขียนอีเมลมาที่ consolare.bangkok@esteri.it

การจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวอิตาลี และคู่สมรสชาวไทย (Matrimonio in Thailandia a legge locale)

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต

คู่สมรสชาวอิตาลี ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด

- เอกสารรับรองสถานภาพสมรส: โสด / หย่า / ม่าย ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของอิตาลีที่ท่านพำนักอาศัยอยู่

- เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของอิตาลี (สำนักงานเขต หรือสถานทูต /สถานกงสุลอิตาลี) ที่ท่านพำนักอาศัยอยู่

- เอกสารรับรองรายได้ต่อปีของท่าน เช่น หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัทพร้อมระบุรายได้ หรือเอกสารยืนยันการจ่ายภาษีให้กับประเทศที่ท่านทำงานอยู่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่คู่สมรสชาวต่างชาติฝ่ายชายจำเป็นต้องมีรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อดูแลเลี้ยงดูคู่สมรสฝ่ายหญิงชาวไทย หากคู่สมรสชาวต่างชาติไม่มีรายได้ประจำ ท่านอาจแสดงสำเนาเอกสารทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร เช่น สมุดบัญชี เป็นต้น

คู่สมรสชาวไทย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

- สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดที่ระบุสถานที่เกิดของท่าน ทั้งนี้สถานทูตฯ ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่เกิดในสูติบัตร ให้ตรงกับสถานที่เกิดในหนังสือเดินทางก่อนมายื่นขอเอกสาร Nulla Osta al Matrimonio หากเอกสารไม่ตรงกันทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้

ขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด

1. คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมาติดต่อที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยพร้อมหนังสือเดินทางตัวจริง และสำเนา เพื่อขอหนังสือรับรองว่าคู่สมรสชาวอิตาลีไม่มีพันธะใดๆ และสามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้ (Nulla Osta al matrimonio) ท่านต้องทำการนัดหมายออนไลน์เท่านั้น เข้าไปทำการนัดหมายได้ที่

https://prenotami.esteri.it/

2. คู่สมรสสัญชาติอิตาลีต้องแสดงเอกสารยืนยันสถานภาพโสด/หย่าร้าง/ม่าย ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนราษฎร์ในประเทศอิตาลีที่รับผิดชอบ หรือจากสถานทูตอิตาลี/กงสุลอิตาลีประจำประเทศที่คู่สมรสของท่านได้ลงทะเบียนไว้ (ในกรณีพำนักอยู่นอกประเทศอิตาลี) หากคู่สมรสชาวอิตาลีของท่าน ไม่มีเอกสารดังกล่าวมายืนยัน ทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยไม่สามารถออก Nulla Osta al matrimonio ให้ได้ภายในวันเดียว เนื่องจากต้องทำการตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการที่คู่สมรสของท่านมีถิ่นที่อยู่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง (ระยะเวลาในการตรวจสอบทางสถานทูตฯ ไม่สามารถระบุได้)

3. หากคู่สมรสของท่านพำนักอยู่ในประเทศไทย และได้ลงทะเบียนราษฎร์ (AIRE) ไว้กับสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย สามารถกรอกคำร้องรับรองตนเอง ได้ที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยในวันที่มาติดต่อ ทั้งนี้ทางสถานทูตแนะนำให้คู่สมรสของท่านตรวจสอบข้อมูลสถานภาพสมรถกับทางสถานทูตฯโดยตรงผ่านทางอีเมล consolare.bangkok@esteri.it ก่อนทำการนัดหมายมาขอเอกสาร Nulla Osta al matrimonio เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

4. กรอกคำร้องขอให้ทำหนังสือรับรองความพร้อมในการสมรสของชาวอิตาลี (Nulla Osta al matrimonio) จากสถานทูตฯ โดยสถานทูตฯ จะออกเอกสารให้ภายในวันที่ท่านมีนัดหมายมา

5. ท่านต้องนำ Nulla Osta al Matrimonio ที่สถานทูตฯ ออกให้ ไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล ก่อนนำไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต / อำเภอ

https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-6441-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3

6. คู่สมรสนำพยานบุคคลไป 2 คนในการจดทะเบียนที่สำนักงานเขต/ อำเภอ ในกรณีที่คู่สมรสไม่เข้าใจภาษาไทยต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาด้วย

7. การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ คู่สมรสชาวไทยต้องนำสูติบัตรไปด้วยเพื่อให้สำนักงานเขต/ อำเภอ บันทึกสถานที่เกิดลงในทะเบียนสมรส ค.ร. 2 หรือทำบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เกิดของคู่สมรสชาวไทย ทางสถานทูตแนะนำให้คู่สมรสชาวไทยใช้นามสกุลเดิมของตนก่อนสมรส ให้สอดคล้องกับกฎหมายอิตาลี (ที่จะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้นามสกุลตามสามีได้)

8. นำเอกสาร ค.ร. 2 ไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล (กระทรวงต่างประเทศ)

https://consular.mfa.go.th/th/page/cate-6441-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3

และแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วเป็นภาษาอิตาลี โดยติดต่อบริษัทแปลตามรายชื่อนี้ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2021/10/agenzie_traduzione_2020.pdf

9. ทำการนัดหมายออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ https://prenotami.esteri.it/

10. คู่สมรสชาวอิตาลีกรอกคำร้องเพื่อให้ทางสถานทูตฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปที่สำนักงานเขต/ อำเภอที่อิตาลี เพื่อจดบันทึกการสมรสภายใต้กฏหมายอิตาลี ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่

https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica

ดูที่ “STATO CIVILE” เลือก “Modulo richiesta trascrizione certificate matrimonio”)

10. นำทะเบียนสมรส ค.ร. 2 ที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์แล้ว พร้อมคำแปลภาษาอิตาลีมาติดต่อที่สถานทูตฯ ในวันที่ท่านได้ทำการนัดหมาย เพื่อบันทึกการสมรสตามกฎหมายอิตาลี สถานทูตฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปที่สำนักงานเขตของคู่สมรสชาวอิตาลี

11. หากท่านต้องการยื่นคำร้องให้มีการแบ่งสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น หากท่านต้องการยื่นคำร้องแบบรวมทรัพย์สิน คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถมายื่นเอกสารฝ่ายเดียวได้ แต่คู่สมรสชาวอิตาลีต้องกรอกคำร้องตามข้อ 9.

หมายเหตุ การขอเอกสาร Nulla Osta al Matrimonio และ การส่งทะเบียนสมรส ค.ร. 2 เพื่อบันทึกสถานภาพสมรส ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านนัดหมายดำเนินการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย หรือจ่ายผ่าน Mobile Banking เข้าบัญชีสถานทูตฯ ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาเขียนอีเมลมาที่ consolare.bangkok@esteri.it

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่สมรสชาวอิตาลี และคู่สมรสชาวไทย ในประเทศอิตาลี

กรุณาติดต่อสำนักงานเขต/ อำเภอที่อิตาลีโดยตรงเพื่อสอบถามถึงขั้นตอน และเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียม สถานทูตฯ ไม่สามารถให้รายละเอียดได้

คู่สมรสชาวไทยต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม เพื่อสอบถามเรื่องเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมเพื่อให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ออกหนังสือรับรองความพร้อมเพื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอิตาลี โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์หลักของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม http://www.thaiembassy.it/index.php/th

ทั้งนี้ทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยสามารถรับรองเอกสาร และคำแปลให้ได้ หากจำเป็น โดยให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนของ “การรับรองเอกสาร”

การจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันตามกฎหมายอิตาลี ระหว่างชาวอิตาลี และชาวไทย

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตฯ ผ่านทางอีเมล consolare.bangkok@esteri.it

การบันทึกหย่า (กรณีจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย และส่งเอกสารเพื่อบันทึกการหย่าที่ประเทศอิตาลี)

กรณีจดทะเบียนหย่าโดยสมัครใจ และไม่มีบุตรที่อายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

- ทะเบียนการหย่า คร. 6 (รับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคำแปลภาษาอิตาลี)

- หนังสือสัญญาการหย่า (ต้องขอคัดสำเนาจากสำนักเขต หรืออำเภอ) (รับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคำแปลภาษาอิตาลี)

- สำเนาทะเบียนสมรสที่ออกโดยสำนักงานเขตที่อิตาลี (Estratto di matrimonio)

- สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่า

- คำร้องขอจดบันทึกทะเบียนหย่า ตามกฏหมายอิตาลี (สามารถขอได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตอิตาลี)

- นัดคิวเข้ามายื่นเอกสาร https://prenotami.esteri.it/

สถานทูตฯ แนะนำให้ส่งเอกสารมาที่อีเมล consolare.bangkok@esteri.it เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารที่ท่านมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนมายื่นด้วยตนเอง

กรณีจดทะเบียนหย่า และคู่หย่ามีบุตรอายุน้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องมีคำสั่งศาลด้วยเท่านั้น มิเช่นนั้นไม่สามารถยื่นจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายอิตาลีได้ เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

- คำสั่งศาล จากศาลเยาวชนและครอบครัว

- หนังสือรับรองคดีสิ้นสุด

- ทะเบียนการหย่า คร. 6

- หนังสือสัญญาการหย่า (ต้องขอคัดสำเนาจากสำนักเขต หรืออำเภอ)

- สำเนาทะเบียนสมรสที่ออกโดยสำนักงานเขตที่อิตาลี (Estratto di matrimonio)

- สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หย่า

- คำร้องขอจดบันทึกทะเบียนหย่า ตามกฏหมายอิตาลี (สามารถขอได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตอิตาลี)

- นัดคิวเข้ามายื่นเอกสาร https://prenotami.esteri.it/

- เอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และแนบคำแปลภาษาอิตาลี

สถานทูตฯ แนะนำให้ส่งเอกสารมาที่อีเมล consolare.bangkok@esteri.it เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารที่ท่านมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนมายื่นด้วยตนเอง


82