This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Stato civile

 

Stato civile

การลงทะเบียนเกิด (Nascita)

บุตรที่เกิดในต่างประเทศจาก บิดา และ/หรือ มารดาชาวอิตาลี บิดา และ/หรือ มารดาต้องมาแจ้งเกิดที่สถานทูต หรือสถานกงสุลอิตาลี ในประเทศนั้นๆ หากท่านมีบุตรที่เกิดจากชาวอิตาลี โดยบุตรของท่านเกิดในประเทศไทย ท่านสามารถทำเรื่องลงทะเบียนการเกิดให้บุตรของท่านได้ที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยต้องทำการนัดหมายออนไลน์เท่านั้น ท่านสามารถนัดหมายได้ทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ โดยเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่าง
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f


กรณีบุตรที่เกิดในสมรส และเกิดในประเทศไทย (บิดา และ/หรือ มารดาจดทะเบียนสมรส และแจ้งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลีเรียบร้อยแล้ว) บิดา และ/หรือ มารดาสามารถทำการแจ้งเกิดได้ฝ่ายเดียว โดยเตรียมเอกสารดังนี้


- สำเนาสูติบัตรที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา และมารดา
- คำแปลสูติบัตรเป็นภาษาอิตาลี (รายชื่อบริษัทแปล https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2018/09/agenzie_traduzione_2018.pdf)
- ใบคำร้องขอลงทะเบียนการเกิด บิดา และ/ หรือ มารดาที่เป็นชาวอิตาลีลงชื่อกำกับ โดยเข้าไปที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica เลือก “STATO CIVILE” แล้วเลือก “Modulo richiesta trascrizione certificate di nascita” เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง
- สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งบิดา และมารดาอย่างละ 1 ชุด
- ในกรณีที่บุตรอาศัยอยู่ในประเทศไทย บิดา และมารดาต้องกรอกใบคำร้องให้บุตร เพื่อลงทะเบียนราษฏร์ว่าพำนักอาศัยในประเทศไทย (ตามกฎหมายอิตาลี ในฐานะชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) ทั้งบิดา และมารดาต้องลงชื่อกำกับในใบคำร้อง (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2019/03/modulo_iscrizione_aire_per_figlio_minore.pdf)

หมายเหตุ สำหรับบิดา หรือมารดาชาวไทย กรุณาตรวจสอบ ใบสูติบัตรของบุตร ในข้อ “2.5 มารดาเกิดที่จังหวัด” หรือ “3.5 บิดาเกิดที่จังหวัด” ว่าสถานที่เกิดตรงกับหนังสือเดินทางของท่านหรือไม่หากไม่ตรงกัน กรุณาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำเอกสารมาลงทะเบียนเกิดที่สถานทูตฯ หากเอกสารมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทางสถานทูตฯ ไม่สามารถรับเอกสารเพื่อดำเนินการได้ ทั้งนี้สถานทูตขอแนะนำให้ท่านส่งสูติบัตรของบุตร และสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งพ่อ และแม่ มาทางอีเมล์ consolare.bangkok@esteri.it เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการนัดหมายเข้ามาลงทะเบียนการเกิด

กรณีบุตรที่เกิดนอกสมรส ให้เตรียมเอกสารเหมือนด้านบนทุกประการ ยกเว้นสำเนาทะเบียนสมรส แต่ ทั้งบิดา และมารดาต้องมาแจ้งจดทะเบียนเกิดบุตรด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อลงชื่อในเอกสารรับรองบุตรตามกฏหมายอิตาลีต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ในวันเดียวกัน


หมายเหตุ การลงทะเบียนเกิดมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านนัดหมายดำเนินการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย และเหรียญมาเผื่อหลายขนาด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีเงินทอนไม่เพียงพอ ต้องรบกวนท่านลงไปแลกเงินที่ธนาคารด้านล่าง ดังนั้นทางสถานทูตแนะนำให้ท่านนำธนบัตร และเหรียญมาหลายขนาดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาเขียนอีเมล์มาที่ consolare.bangkok@esteri.it


การจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวอิตาลี และคู่สมรสชาวไทย (Matrimonio in Thailandia a legge locale)
กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต

คู่สมรสชาวอิตาลี ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
- เอกสารรับรองสถานภาพสมรส: โสด / หย่า / ม่าย ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของอิตาลีที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
- เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของอิตาลีที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
- เอกสารรับรองรายได้รายปีของท่าน เช่น หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัทพร้อมระบุรายได้ หรือเอกสารยืนยันการจ่ายภาษีให้กับประเทศที่ท่านทำงานอยู่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่คู่สมรสชาวต่างชาติฝ่ายชายจำเป็นต้องมีรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อดูแลเลี้ยงดูคู่สมรสฝ่ายหญิงชาวไทย หากคู่สมรสชาวต่างชาติไม่มีรายได้ประจำ ท่านอาจแสดงสำเนาเอกสารทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร เช่น สมุดบัญชี เป็นต้น

คู่สมรสชาวไทย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดที่ระบุสถานที่เกิดของท่าน ทั้งนี้สถานทูตฯ ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่เกิดในสูติบัตร ให้ตรงกับสถานที่เกิดในหนังสือเดินทางก่อนมายื่นขอเอกสาร Nulla Osta al Matrimonio หากเอกสารไม่ตรงกันทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้

ขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด (กรุณาอ่านให้ถี่ถ้วน และทำความเข้าใจทุกขั้นตอน)
1. คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมาติดต่อที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยพร้อมหนังสือเดินทางตัวจริง และสำเนา เพื่อขอหนังสือรับรองว่าคู่สมรสชาวอิตาลีไม่มีพันธะใดๆ และสามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้ (Nulla Osta al matrimonio) ท่านต้องทำการนัดหมายออนไลน์เท่านั้น เข้าไปทำการนัดหมายได้ที่ https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f
2. คู่สมรสสัญชาติอิตาลีต้องแสดงเอกสารยืนยันสถานภาพโสด/หย่าร้าง/ม่าย ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนราษฎร์ในประเทศอิตาลีที่รับผิดชอบ หรือจากสถานทูตอิตาลี/กงสุลอิตาลีประจำประเทศที่คู่สมรสของท่านได้ลงทะเบียนไว้ (ในกรณีพำนักอยู่นอกประเทศอิตาลี) หากคู่สมรสชาวอิตาลีของท่าน ไม่มีเอกสารดังกล่าวมายืนยัน ทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยไม่สามารถออก Nulla Osta al matrimonio ให้ได้ภายในวันเดียว เนื่องจากต้องทำการตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการที่คู่สมรสของท่านมีถิ่นที่อยู่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง (ระยะเวลาในการตรวจสอบทางสถานทูตฯ ไม่สามารถระบุได้)
3. หากคู่สมรสของท่านพำนักอยู่ในประเทศไทย และได้ลงทะเบียนราษฎร์ (A.I.R.E.) ไว้กับสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย สามารถกรอกคำร้องรับรองตนเอง ได้ที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยในวันที่มาติดต่อ ทั้งนี้ทางสถานทูตแนะนำให้คู่สมรสของท่านตรวจสอบข้อมูลสถานภาพสมรถกับทางสถานทูตฯโดยตรงผ่านทางอีเมล์ consolare.bangkok@esteri.it ก่อนทำการนัดหมายมาขอเอกสาร Nulla Osta al matrimonio เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
4. กรอกคำร้องขอให้ทำหนังสือรับรองความพร้อมในการสมรสของชาวอิตาลี (Nulla Osta al matrimonio) จากสถานทูตฯ โดยสถานทูตฯ จะออกเอกสารให้ภายในวันที่ท่านมีนัดหมายมา
5. คู่สมรสต้องนำพยานบุคคลไป 2 คนในการจดทะเบียนที่สำนักงานเขต/ อำเภอ ในกรณีที่คู่สมรสไม่เข้าใจภาษาไทยต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาด้วย
6. การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ คู่สมรสชาวไทยต้องนำสูติบัตรไปด้วยเพื่อให้สำนักงานเขต/ อำเภอ บันทึกสถานที่เกิดลงในทะเบียนสมรส ค.ร. 2 หรือทำบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เกิดของคู่สมรสชาวไทย ทางสถานทูตแนะนำให้คู่สมรสชาวไทยใช้นามสกุลเดิมของตนก่อนสมรส ให้สอดคล้องกับกฎหมายอิตาลี (ที่จะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้นามสกุลตามสามีได้)
7. นำเอกสาร ค.ร. 2 ไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล (กระทรวงต่างประเทศ) และแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วเป็นภาษาอิตาลี (โดยติดต่อบริษัทแปลตามรายชื่อนี้ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2018/09/agenzie_traduzione_2018.pdf)
8. ทำการนัดหมายออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f
9. คู่สมรสชาวอิตาลีกรอกคำร้องเพื่อให้ทางสถานทูตฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปที่สำนักงานเขต/ อำเภอที่อิตาลี เพื่อจดบันทึกสถานการสมรส (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica ไปที่ “STATO CIVILE” เลือก “Modulo richiesta trascrizione certificate matrimonio”)
10. นำทะเบียนสมรส ค.ร. 2 ที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์แล้ว พร้อมคำแปลภาษาอิตาลีมาติดต่อที่สถานทูตฯ ในวันที่ท่านได้ทำการนัดหมาย เพื่อบันทึกการสมรสตามกฎหมายอิตาลี สถานทูตฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปที่สำนักงานเขตของคู่สมรสชาวอิตาลี
11. หากท่านต้องการยื่นคำร้องให้มีการแบ่งสินสมรส หมายความว่าหากมีการหย่า ทรัพย์สิน และหนี้สินก่อนสมรสจะเป็นของแต่ละฝ่าย คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น
12. หากท่านต้องการยื่นคำร้องแบบรวมทรัพย์สิน คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถมายื่นเอกสารฝ่ายเดียวได้ แต่คู่สมรสชาวอิตาลีต้องกรอกคำร้องตามข้อ 9.

หมายเหตุ การขอเอกสาร Nulla Osta al Matrimonio และ การส่งทะเบียนสมรส ค.ร. 2 เพื่อบันทึกสถานภาพสมรส มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านนัดหมายดำเนินการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย และเหรียญมาเผื่อหลายขนาด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีเงินทอนไม่เพียงพอ ต้องรบกวนท่านลงไปแลกเงินที่ธนาคารด้านล่าง ดังนั้นทางสถานทูตแนะนำให้ท่านนำธนบัตร และเหรียญมาหลายขนาดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาเขียนอีเมล์มาที่ consolare.bangkok@esteri.it

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่สมรสชาวอิตาลี และคู่สมรสชาวไทย ในประเทศอิตาลี
กรุณาติดต่อสำนักงานเขต/ อำเภอที่อิตาลีโดยตรงเพื่อสอบถามถึงขั้นตอน และเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียม สถานทูตฯ ไม่สามารถให้รายละเอียดได้
คู่สมรสชาวไทยต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม เพื่อสอบถามเรื่องเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมเพื่อให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ออกหนังสือรับรองความพร้อมเพื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอิตาลี โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์หลักของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม http://www.thaiembassy.it/index.php/th
ทั้งนี้ทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยสามารถรับรองเอกสาร และคำแปลให้ได้ หากจำเป็น โดยให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนของ “การรับรองเอกสาร


82