This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Servizi consolari

 

Servizi consolari

บริการด้านกงสุล
สำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น หนังสือเดินทางถูกขโมย หรือ สูญหาย หรือมารับรองเอกสารสถานภาพการมีชีวิตอยู่เพื่อรับบำนาญ สามารถมาติดต่อที่แผนกกงสุลได้ตามวัน เวลา เปิดให้บริการรับเรื่อง โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า สำหรับบริการด้านกงสุลอื่นๆ ต้องนัดหมายผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=/
ค่าธรรมเนียมบริการกงสุล (โปรดคลิก)
https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2020/11/tabella_diritti_consolari_iv_trimestre_2020_tasso_cambio_37.pdf

ขั้นตอนการทำนัดหมาย โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้
ขั้นตอนการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าไปที่
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f
เลือก New user registration
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
Name : ชื่อ
Surname : นามสกุล
Sex : เพศ
International dialing code : เลือกประเทศของเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
Phone : ใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail : ใส่อีเมล์ของคุณ หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครอีเมล์ก่อนทำการนัดหมาย
Confirmation e-mail: ใส่อีเมล์ของคุณอีกครั้งหนึ่ง
Birthday (dd/mm/yyyy) : วันเกิด (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)
Country of birth : ประเทศที่เกิด
Birthplace : สถานที่เกิด
Country of residence : ประเทศที่พำนัก
Residence : เมืองที่พำนัก
Citizenship : สัญชาติ
ID document : เลือกประเภทของเอกสารประจำตัว หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
Last five characters of the ID document : อักขระ 5 ตัวสุดท้ายของเอกสารประจำตัว
Password : กรุณาตั้งรหัสผ่าน
Confirm password : ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
การตั้งรหัสผ่าน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) ตัวพิมพ์เล็ก (a-z) และตัวเลข (0-9)
พิมพ์อักขระที่ท่านอ่านได้ทางขวา ลงในช่องว่างด้านซ้าย
เลือก Confirm
หลังจากนั้นรออีเมล์ยืนยันจากเว็บไซต์ที่จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้
ไปที่อีเมล์ของท่าน และคลิกเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนั้น ลิงก์จะนำท่านไปที่หน้าเว็บไซต์เพื่อทำการนัดหมาย
เลือก English
เลือก Login for registered user
Username (E-mail) : กรอกอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน
Password : ใส่รหัสผ่านของท่าน
Verification code : ใส่อักขระที่ท่านอ่านได้ลงในช่องว่าง
เลือก Login
หลังจากนั้นเลือก Make your reservation
เลือก Consular Services
เลือกบริการที่ท่านต้องการใช้บริการ
Civil registry (งานทะเบียนราษฎร์) แจ้งเกิด – บันทึกการสมรส – บันทึกการหย่า – บันทึกมรณบัตร

Register office and other certifications (งานนิติกรณ์ และใบรับรองต่างๆ) ใบรับรอง – นิติกรณ์ – ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ – ใบขับขี่
Passports (หนังสือเดินทาง)
เลือกบริการใดบริการหนึ่งจากตัวเลือกด้านบน หลังจากนั้น เลือก Confirm
ท่านจะเข้ามาสู่หน้าปฏิทิน เลือกวันที่ที่ท่านต้องการรับบริการ วันที่ที่เป็น สีเหลือง และ สีเขียว แสดงว่ายังมีช่วงเวลาว่างให้บริการ ให้ท่านเลือกที่วันที่ และเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการ
จากนั้นเลือก Confirm
(วันที่เป็นสีแดง คือวันที่เวลานัดหมายเต็มทุกช่วงเวลา ไม่สามารถทำการนัดหมายได้)

จากนั้นใส่อักขระที่ท่านอ่านได้ลงในช่องว่าง และเลือก Confirm อีกครั้ง
หากท่านทำการนัดหมายสำเร็จจะขึ้นว่า Request success! ท่านสามารถพิมพ์หน้าใบนัดมาที่สถานทูตในวัน และเวลาที่ท่านมีนัดหมาย หรือเพียงแค่แจ้งชื่อ นามสกุล และเวลานัดหมายในวันที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ

ระบบนัดหมายออนไลน์ สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้นานที่สุด 6 สัปดาห์
หากต้องการติดต่อเพื่อทำหนังสือมอบอำนาจ Procura Generale / Procura Speciale ต้องนัดหมายผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ท่านสามารถเขียนอีเมล์มาได้ที่ consolare.bangkok@esteri.it
สำหรับข้อมูลด้านกงสุลโดยทั่วไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิตาลี
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/

การรับรองนิติกรณ์ และคำแปลเอกสาร อ่านรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “Legalizzazionihttps://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/th/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/legalizzazioni
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วพบข้อผิดพลาดด้านการแปล ทางสถานทูตจะไม่ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องให้

อีเมล์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางอีเมล์ของแผนกกงสุล ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อแผนกกงสุลด้วยตนเอง โดยเขียนอีเมล์มาได้ที่ consolare.bangkok@esteri.it
กรุณาอ่านรายละเอียดของงานบริการกงสุลที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์นี้ก่อนที่จะเขียนอีเมล์เข้ามาถามข้อมูล หากคำถามใดที่มีข้อมูลแจ้งไว้บนเว็บไซต์แล้ว ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้นๆ เนื่องจากในแต่ละวันมีอีเมล์เข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบ กรุณารอประมาณหนึ่งสัปดาห์

บัตรประชาชน ใบขับขี่ และหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของประเทศอิตาลี
แผนกกงสุล ไม่สามารถ ออก หรือต่อต่ออายุใบขับขี่สากล หรือใบอนุญาตเดินเรือ ได้
สำหรับการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลของประเทศอิตาลี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/patenti
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ไม่สามารถ ออก หรือต่ออายุ บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศอิตาลีได้ (Carta d’identità) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/carta_identita.html

แผนกกงสุล ไม่สามารถ ออกหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของประเทศอิตาลีได้ ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของประเทศอิตาลี ต้องติดต่อหน่วยงานศาลยุติธรรมของประเทศอิตาลีเพื่อขอเอกสารดังกล่าว โดยสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้


13