This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Passaporti

 

Passaporti

หนังสือเดินทาง

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ขนาด 48 หน้า ซึ่งเป็นการออกเล่มใหม่ (ไม่ใช่การต่ออายุ หรือเพิ่มจำนวนหน้า) และจะทำการยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ดังนั้นในวันที่มาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ให้นำหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมาด้วย

อายุของหนังสือเดินทางขึ้นอยู่กับอายุของผู้ถือหนังสือเดินทาง ดังนี้
- สำหรับทารกแรกเกิด ถึง อายุ 3 ปี หนังสือเดินทางมีอายุ 3 ปี
- สำหรับผู้เยาว์อายุ 3 ปี ถึงอายุ 17 ปี (แต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์) หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี
- สำหรับบุคคลที่อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป หนังสือเดินทางมีอายุ 10 ปี

* ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิตาลี ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.esteri.it/mae/en/servizi/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/passaporto.html

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้

- หนังสือเดินทางอิตาลี เล่มเดิม
- ใบคำร้องที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica
เข้าไปที่ “PASSAPORTI” คลิก “Modulo richiesta passaporto
- รูปถ่าย 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด 4.5 x 5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- ค่าใช้จ่าย 116 ยูโร ซึ่งต้องชำระเป็นเงินสด สกุลบาทไทยเท่านั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย และเหรียญมาเผื่อหลายขนาด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีเงินทอนไม่เพียงพอ ต้องรบกวนท่านลงไปแลกเงินที่ธนาคารด้านล่าง ดังนั้นทางสถานทูตแนะนำให้ท่านนำธนบัตร และเหรียญมาหลายขนาดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น
- ในกรณีท่านมีบุตรอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องลงลายมือชื่อ Atto di Assenso (กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่าง)
- กรุณานัดหมายออนไลน์ https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f (วิธีการนัดหมาย ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/th/informazioni_e_servizi/servizi_consolari)
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาเขียนอีเมล์มาที่ consolare.bangkok@esteri.it

หนังสือยินยอมจากบิดา และ/ หรือ มารดา สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (Atto di Assenso)

หนังสือเดินทางเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 17 ปี (แต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์)
ในกรณีที่ท่านขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งบิดา และมารดา ต้องลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso เพื่อยินยอมให้ออกหนังสือเดินทางให้กับบุตรของท่าน

(การลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso โปรดอ่าน “หมายเหตุ 1” ด้านล่าง)

หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลที่อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบุตรที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
ในกรณีที่ท่านมีบุตรอายุ ไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ผู้ปกครองอีกฝ่ายของบุตร ต้องลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso เพื่อยินยอมออกหนังสือเดินทางให้ท่านด้วย (ถึงแม้ว่าท่าน และผู้ปกครองอีกฝ่ายจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) เช่น บิดาผู้มีสัญชาติอิตาลี ทำคำร้องขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และมีบุตร (ที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์) ที่เกิดจากมารดาชาวไทย ในกรณีนี้ มารดาชาวไทย ต้องลงลายมือชื่อยินยอมใน Atto di Assenso เพื่อแสดงความยินยอมให้ออกหนังสือเดินทางให้บิดาของบุตรด้วย

(การลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso โปรดอ่าน “หมายเหตุ 1” ด้านล่าง)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Atto di Assenso ได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/in_linea_con_utente/modulistica
เข้าไปที่ PASSAPORTI และคลิกที่ “Modulo assenso altro gentiore figlio

หมายเหตุ 1 : ในกรณีที่ท่านต้องลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso หากท่าน มีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งในประเทศสมาชิก EU (สหภาพยุโรป ดูรายชื่อประเทศสมาชิกได้ที่ “หมายเหตุ 2” ด้านล่าง) ท่านสามารถกรอก Atto di Assenso และลงลายมือชื่อ แนบมาพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศ สมาชิก EU โดยบัตรประจำตัวประชาชนนั้นต้องมีลายมือชื่อท่านกำกับอยู่ด้วย

แต่หากท่าน ไม่ได้มีสัญชาติหนึ่งในประเทศสมาชิก EU เช่น ชาวไทย ถือหนังสือเดินทางไทย ท่านต้องมาลงลายมือชื่อ Atto di Assenso ต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ณ สถานทูตอิตาลี หรือสถานกงสุลอิตาลี ในประเทศ ที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีที่ท่านอยู่ในประเทศอิตาลี ท่านสามารถไปลงลายมือชื่อ Atto di Assenso ได้ที่ Questura (สถานีตำรวจ) ประจำเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ พร้อมทั้งเอกสารประจำตัว คือ หนังสือเดินทาง เท่านั้น (บัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประจำตัวได้ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดตามที่กฎหมายอิตาลีกำหนด)

ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยท่านสามารถมาลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso ได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย โดยท่านสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ได้ที่ https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f (วิธีการนัดหมาย ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/th/informazioni_e_servizi/servizi_consolari)

หากท่านไม่สะดวกมาที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลกิติมศักดิ์ที่ภูเก็ต เกาะสมุย และ เชียงใหม่ เพื่อลงลายมือชื่อใน Atto di Assenso ได้เช่นกัน โดยติดต่อกงสุลกิติมศักดิ์ได้ที่ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/ambasciata/la_rete_consolare

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อแผนกกงสุลโดยตรงได้ที่อีเมล์ consolare.bangkok@esteri.it
หมายเหตุ 2 : รายชื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีดังนี้ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom

ระยะเวลาในการออกหนังสือเดินทาง
กรณีที่ท่านเป็นชาวอิตาลี ที่พำนักในประเทศไทย ลาว หรือกัมพูชา และได้ลงทะเบียนราษฎร์ในฐานะชาวอิตาลี ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ลาว หรือกัมพูชา (AIRE) ไว้กับทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ทางสถานทูตฯ สามารถออกหนังสือเดินทางให้ได้ภายในวันที่ ยื่นคำร้อง โดยท่านต้องทำนัดหมายออนไลน์ ดังที่แจ้งไว้แล้วในหัวข้อ “ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้” เว้นแต่ ระบบออกหนังสือเดินทางขัดข้อง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือ ระบบแจ้งเตือนว่ามีเหตุที่ไม่สามารถออกหนังสือให้ท่านได้ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ จำเป็นต้องติดต่อ Questura (สถานีตำรวจ) ที่อิตาลี เพื่อให้ทางสถานีตำรวจที่อิตาลียินยอมให้ทางสถานทูตฯ ออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้โดยที่ทางสถานทูตฯ จะติดต่อท่านกลับทางอีเมล์ในภายหลัง
กรณีที่ท่านเป็นชาวอิตาลี ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอิตาลี หรือในต่างประเทศ (ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลาว หรือกัมพูชา) ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จำเป็นต้องขอ Nulla Osta และ Delega (อำนาจในการออกหนังสือเดินทาง) จากสถานีตำรวจ (Questura) ในกรณีที่ท่านพำนักอยู่ในอิตาลี หรือสถานทูต /สถานกงสุลอิตาลี ในเมือง / ประเทศที่ท่านลงทะเบียน AIRE ไว้ ในกรณีที่ท่านพำนักอยู่ต่างประเทศ
ตามกฎแล้วทางสถานีตำรวจที่อิตาลี และสถานทูต / สถานกงสุลอิตาลี มีระยะเวลา 15 วันทำการ ในการที่จะตอบคำร้อง ดังนั้นหลังจากทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้รับคำตอบรับจากทางสถานีตำรวจที่อิตาลี หรือสถานทูต/สถานกงสุล แล้ว ทางสถานทูตฯ จะติดต่อกลับทางอีเมล์ ให้ท่านทำการนัดหมายออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อมาทำการออกเล่มหนังสือเดินทางใหม่
หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสถานทูตฯ โดยตรงได้ที่อีเมล์ consolare.bangkok@esteri.it

กรณีหนังสือเดินทางอิตาลีสูญหายในประเทศไทย
ชาวอิตาลีที่ทำหนังสือเดินทางอิตาลีสูญหาย และต้องเดินทางกลับประเทศอิตาลี ทางสถานทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD (Emergency Travel Document) ให้ท่านเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศอิตาลี หรือในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ (โดยท่านได้ลงทะเบียนราษฎร์ AIRE ไว้กับสถานทูต / สถานกงสุลอิตาลี ประจำประเทศนั้นๆ) เท่านั้น โดยท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- รูปถ่าย 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 3.5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจในประเทศไทย
- ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศอิตาลี หรือประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัว เช่น บัตรประชาชน หรือใบขับขี่
- ค่าใช้จ่าย 1.55 ยูโร ซึ่งต้องชำระเป็นเงินสด สกุลบาทไทยเท่านั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย และเหรียญมาเผื่อหลายขนาด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีเงินทอนไม่เพียงพอ ต้องรบกวนท่านลงไปแลกเงินที่ธนาคารด้านล่าง ดังนั้นทางสถานทูตแนะนำให้ท่านนำธนบัตร และเหรียญมาหลายขนาดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้น
กรณีที่ท่านทำหนังสือเดินทางอิตาลีสูญหาย และต้องการทำ ETD ท่านสามารถเข้ามาติดต่อสถานทูตฯ แผนกกงสุลได้ ตามวัน และเวลาที่เปิดทำการเท่านั้น โดยไม่ต้องทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า


68