This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Legalizzazioni

 

Legalizzazioni

การรับรองเอกสาร

เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของไทยเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศอิตาลี ต้องนำไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) ก่อน และหลังจากนั้นนำไปแปลเป็นภาษาอิตาลี โดยติดต่อได้กับบริษัทแปลตามรายชื่อนี้

https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/resource/doc/2018/09/agenzie_traduzione_2018.pdf

หลังจากนั้นให้ท่านทำการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูต https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=%2f

เพื่อมายื่นรับรองเอกสาร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสารมาด้วย สถานทูตใช้เวลาในการตรวจรับรองเอกสารอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านมายื่นรับรอง และเจ้าหน้าที่สถานทูตจะนัดรับในวันที่มายื่นเอกสาร

หากท่านไม่สามารถมายื่นรับรองเอกสารด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยเขียนหนังสือมอบอำนาจลงชื่อกำกับ โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของท่าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ การรับรองเอกสารมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านนัดหมายมายื่นเอกสาร เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมธนบัตรย่อย และเหรียญมาเผื่อหลายขนาด เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีเงินทอนไม่เพียงพอ ต้องรบกวนท่านลงไปแลกเงินที่ธนาคารด้านล่าง ดังนั้นทางสถานทูตแนะนำให้ท่านนำธนบัตร และเหรียญมาหลายขนาดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายให้ชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทเท่านั้นหากท่านมีข้อสงสัย กรุณาเขียนอีเมล์มาที่ consolare.bangkok@esteri.it

 


110