This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Cittadinanza

 

Cittadinanza

สัญชาติอิตาเลียน

สัญชาติอิตาเลียนขึ้นอยู่กับหลักการ “โดยสายโลหิต” ซึ่งความมีสัญชาติอิตาเลียนได้รับการสืบทอดไปยังบุตรที่เกิดจากบิดา หรือ มารดาสัญชาติอิตาเลียน อย่างไรก็ตาม การสืบทอดสัญชาติอิตาเลียนทางสายมารดา สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ที่เกิดหลังจากวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เท่านั้น ตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบัน การมีสัญชาติอิตาเลียนได้บัญญัติไว้โดยกฏหมาย เลขที่ ๙๑/๑๙๙๒ ซึ่งต่างจากกฏหมายก่อนหน้านี้ เนื่องจากได้ให้ความสำคัญแก่ความประสงค์ของปัจเจกบุคคลในการขอสัญชาติ หรือการเสียสัญชาติ หรือการรับรองสิทธิในการถือมากกว่าหนึ่งสัญชาติพร้อมๆกัน ยกเว้นในกรณีที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การได้สัญชาติอิตาเลียน
การได้สัญชาติอิตาเลียนโดยอัตโนมัติ
๑. โดยการสืบสัญชาติจากบรรพบุรุษ (โดยสายโลหิต)
ผู้ที่เกิดจากบิดา หรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติอิตาเลียน ย่อมได้สืบทอดสัญชาติอิตาเลียนจากบิดาหรือมารดา โดยไม่จำกัดรุ่น โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีบรรพบุรุษคนใดเคยสละสัญชาติ
การสืบทอดสัญชาติอิตาเลียนทางสายมารดา สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ที่เกิดหลังจากวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑

บุตรผู้เยาว์ ที่อาศับอยู่กับบิดาหรือมารดาในขณะที่ได้สัญชาติอิตาเลียน จะได้รับสัญชาติอิตาเลียนด้วยเช่นกัน กฏหมายอิตาลีในปัจจุบันต่างจากในอดีต คือยอมรับการถือสัญชาติมากกว่าหนึ่งสัญชาติพร้อมกัน

บุตรผู้เยาว์ ที่อยู่กับบิดาหรือมารดาในขณะที่ได้สัญชาติอิตาเลียน จะได้รับสัญชาติอิตาเลียนด้วยเช่นกัน กฏหมายอิตาลีในปัจจุบันต่างจากในอดีต คือยอมรับการถือสัญชาติมากกว่าหนึ่งสัญชาติพร้อมกัน

การตรวจสอบสัญชาติ เมื่อบุคคลใดอ้างว่ามีบิดามารดา หรือบรรพบุรุษเชื้อสายอิตาเลียน แต่ไม่มีหลักฐาน ปรากฏในทะเบียนของอิตาลี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าบรรพบุรุษทุกคนได้รักษาและสืบทอดสัญชาติอิตาเลียน หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวคือหน่วยงานประจำพื้นที่ซึ่งบุคคลนั้นๆมีถิ่นพำนัก สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ สถานทูต หรือสถานกงสุลของอิตาลีประจำประเทศนั้นๆจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ส่วนผู้ที่มีถิ่นพำนักที่ประเทศอิตาลี จะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ของเมืองที่เป็นถิ่นพำนัก

สถานที่เริ่มต้นในการรับรองสัญชาติอิตาเลียนโดยสายโลหิต คือประเทศที่บรรพบุรุษ (ปู่ ยา ตา ทวด ฯลฯ) ได้อพยพไปอาศัย
สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย การเริ่มขั้นตอนรับรองสัญชาติโดยสายโลหิต ผู้ขอจะต้องมีถิ่นพำรักอยู่ในประเทศไทย (การมีวีซ่าประเภท “non-immigrant” เท่านั้นไม่เพียงพอ) ดังนั้น เพื่อขอจองคิวตรั้งแรกในการนัดตรวจเอกสารหลักฐาน ผู้ขอจะต่องส่งอีเมล์มายังแผนกกงสุล โดยแนบสำเนาของทะเบียนบ้าน โดยใส่หัวเรื่อง ชื่อ นามสกุล – การขอรับรองสัญชาติโดยสายโลหิต ซึ่งหากขาดหลักฐานดังกล่าว คำร้องจะไม่ได้รับการพิจารณา

๒. โดยการเกิดในดินแดนของประเทศอิตาลี บุคคลที่เข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ซึ่งเกิดในดินแดนของประเทศอิตาลี จะได้รับสัญชาติอิตาลี
- ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นบิดามารดา ไม่มีประเทศ หรือไม่สามารถสืบทอดสัญชาติให้แก่บุตรของตนได้ ตามกฏหมายของประเทศที่บุคคลนั้นเป็นพลเมือง
- บุตรที่ไม่ทราบบิดามารดา ที่ถูกทอดทิ้งในดินแดนของประเทศอิตาลี และไม่สามารถที่จะระบุสัญชาติได้

๓. โดยการรับรองความเป็นบิดามารดา บุตรที่ได้รับการรับรอง ในขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์ จากบิดา/มารดาสัญชาติอิตาเลียน ในกรณีรับรองบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จำเป็นที่บุตรจะต้องเลือกถือสัญชาติภายในเวลา ๑ ปีนับจากที่ทำการรับรองบุตร
๔. โดยการรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการถือสัญชาติอิตาเลียน ใช้รวมถึงทั้งในกรณีที่เป็นเด็กต่างชาติที่คนอิตาเลียนรับเป็นบุตรบุญธรรม โดยมีคำสั่งศาลของอิตาลี และกรณีการรับบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ โดยมี คำสั่งศาล (ที่ออกโดยศาลเยาวชน) ให้ลงทะเบียนในทะเบียนราษฎร์ของอิตาลี เพื่อรับรองให้มีผลในประเทศอิตาลี
หากบุตรบุญธรรมเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถขอสัญชาติอิตาเลียนได้ หลังจากที่มีถิ่นพำนักอย่างถูกต้องตามกฏหมายที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา ๕ ปี หลังจากการรับบุตรบุญธรรม

วิธีการยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน

การขอสัญชาติอิตาเลียน จากการแต่งงานกับบุคคลสัญชาติอิตาเลียน

คู่สมรสชาวต่างชาติของบุคคลสัญชาติอิตาเลียน สามารถยื่นคำร้อง ขอสัญชาติอิตาเลียนได้โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก) มีที่อยู่ถาวรที่ประเทศอิตาลี กล่าวคือ มีถิ่นพำนักที่ถูกต้องตามกฏหมาย ๒ ปี หลังจากการจดทะเบียนสมรส (มีหนังสืออนุญาตให้พำนัก และ มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของอิตาลี)
ต้องยื่นคำร้องขอสัญชาติ ต่อแผนกสัญชาติของสำนักงานปกครองส่วนกลางประจำจังหวัด “Ufficio di Cittadinanza della Prefettura”)
ก ทวิ) ผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ สามารถยื่นคำร้องได้หลังจากระยะเวลา ๓ ปี จากวันที่ได้จดทะเบียนสมรส (หมายเหตุ – การสมรสจะต้องได้รับการลงทะเบียนแล้วที่สำนักงานอำเภอ (comune) ในประเทศอิตาลี) ในกรณีที่มีบุตร หรือบุตรที่คู่สมรสรับเป็นบุญธรรม ระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำร้องได้ จะลดลงครึ่งหนึ่ง
ข) การสมรสคงมีผลอยู่ และการอยู่ร่วมกันของคู่สมรสยังคงอยู่จนถึงวันที่ได้รับสัญชาติอิตาเลียน
ค) ไม่เคยต้องคำพิพากษาในความผิดที่ต้องระวางโทษไม่น้อยกว่าโทษสูงสุดจำคุก ๓ ปี หรือคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศที่ต้องระวางโทษจำคุกมากกว่า ๑ ปี ในความผิดที่มิใช่ความผิดทางการเมือง
ง) ไม่เคยต้องคำพิพากษา ในความผิดที่บัญญัติตามประมวลกฏหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๑, ๒ และ ๓ (ความผิดต่อบุคคลของรัฐ)
จ) ไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐอิตาลี

คำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนจากการแต่งงาน [ที่ยื่นต่อ สำนักงานปกครองส่วนกลาง (Prefecture) ประจำจังหวัดที่ผู้ยื่นคำร้องมีถิ่นพำนัก ในกรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศอิตาลี หรือ ต่อสถานทูตอิตาลี สถานกงสุลของอิตาลี ในกรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศ] จะต้องส่งโดยตรงทางออนไลน์ ผ่านทางเวปไซต์ของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี หลังจากนั้นสถานทูตหรือสถานกงสุลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจสอบ เอกสารและคำร้องดังกล่าวเบื้องต้นทางออนไลน์

คุณสมบัติในการยื่นคำร้องต่อสถานทูต สถานกงสุล

คู่สมรสสัญชาติอิตาเลียนของผู้ยื่นคำร้องขอสัญชาติ จะต้องลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ไว้แล้วในทะเบียนราษ์ของผู้ที่พำนักในต่างประเทศ (A.I.R.E)
ในคำร้อง จะต้องระบุหลักฐานว่าตนมีสิทธิในการขอสัญชาติอิตาเลียน โดยแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการรับรองเอกสารและคำแปลเป็นภาษาอิตาเลียนแล้ว จากสถานทูตอิตาลี(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของ วิธีการเตรียมคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน)

ในกรณีที่ เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับแจ้งให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำร้องจะถูกระงับไว้ชั่วคราวระหว่างนั้น หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการให้คำร้องสมบูรณ์แล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องยังมิได้ดำเนินการแก้ไข จะถือว่าไม่สามารถรับคำร้องนั้นได้

ในการพิจารณาคำร้องขั้นสุดท้าย จะออกเป็นคำสั่งของรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี

หมายเหตุ – รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเวปไซต์ของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ในหน้า “สัญชาติ” (cittadinanza/citizenship)

เมื่อมีคำสั่งอนุมัติให้สัญชาติอิตาเลียน และ ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องรับทราบแล้ว ผู้ได้สัญชาติต้องทำการสาบานตน หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอจดทะเบียนการได้สัญชาติอิตาเลียนในทะเบียนราษฎร์ และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการเตรียมคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน จากการสมรส สำหรับคู่สมรส (อิตาเลียน) ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ได้แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการการในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศภาคม ให้ผู้ขอเป็นผู้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนจากการสมรสกับบุคคลสัญชาติอิตาเลียน ด้วยตนเอง (มาตรา ๕ ของกฏหมายเลขที่ ๙๑/๑๙๙๒) ผ่านทางออนไลน์ (ALI application) ที่เวปไซต์ https://cittadinanza.dlci.interno.it โดยจะได้รับรหัสผ่านหลังจากลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว

ในหน้าเวปไซต์ที่ให้ลงทะเบียน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนตัว และ คำแนะนำในการกรอกข้อมูลส่วนตัว

ชาวต่างชาติผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน (หรือสมาชิกครอบครัวของบุคคลสัญชาติอิตาเลียน ที่รวมถึงคู่สมรสชาวอิตาเลียนเอง ผู้มีชื่อลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ในไทยไว้กับสถานทูตฯ และ สำนักทะเบียนในอิตาลี ที่ซึ่งคู่สมรสชาวอิตาเลียนดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ล่าสุด) ในกรณีที่ การติดตามผลคำร้อง เป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีที่กรุงเทพฯ ผู้ขอจะต้องเลือกเมนูออนไลน์ที่เวปไซต์ดังกล่าว ซึ่งจะปรากฏแบบฟอร์ม ๔ แบบให้เลือก โดยต้องเลือกกรอกแบบฟอร์ม Modello: AE – Cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 – richiesta per matrimonio con cittadino italiano (แบบฟอร์ม AE กรณี ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา ๕ คำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน จากกาสมรสกับบุคคลสัญชาติอิตาเลียน)

หมายเหตุ ในกรณีที่คู่สมรสชาวอิตาเลียนไม่ได้ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ไว้กับแผนกกงสุล ของสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ สำหรับคำร้องขอสัญชาติจากการสมรส ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ สถานทูตฯขอสงวนสิทธิในการขอหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม หรือเชิญคู่สมรสมาเพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสาเหตุที่คู่สมรสมิได้มีถิ่นที่อยู่ร่วมกัน

ก่อนส่งเอกสาร (ที่เกี่ยวกับสถานภาพในทะเบียนราษฏร์ และหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม - ตามรายละเอียดด้านล่าง) ผ่านทาง ALI application ออนไลน์ ผู้ขอจะต้องดำเนินการ
๑. รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย
๒. แปลเอกสารเป็นภาษาอิตาเลียน
๓. ยื่นเอกสารที่แผนกกงสุล ของสถานทูตอิตาลี เพื่อตรวจสอบคำรับรอง คำแปลภาษาอิตาเลียน

ดังนั้น เมื่อยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์กงสุลเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารและคำแปลกรุณาระบุว่าเป็นเอกสารสำหรับคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนจากการสมรส เพื่อที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบเอกสารที่นำมาแสดงว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเคยเปลี่ยน ชื่อ และ/หรือ นามสกุล ในอดีตก่อนหน้านี้ จะต้องมีเอกสารหลักฐาน ที่ได้รับการรับรองเอกสาร และ คำแปลภาษาอิตาเลียน แล้วประกอบด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ถูกต้องของผู้ขอ

เมื่อเข้าโปรแกรม ALI application จะต้องกรอกแบบฟอร์มทุกช่องที่ระบุไว้ (ซึ่งแยกย่อยออกเป็นหน้าต่างๆ แต่ละหน้า เมื่อกรอกแล้วให้ “บันทึก และ ไปหน้าถัดไป” salvare e andare avanti” ผู้ขอจะต้องระมัดระวังที่สุดในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าตัวสะกดของชื่อ/นามสกุล วันเดือนปีและสถานที่เกิด ไม่ตรงกันกับที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน และความเป็นจริง จะต้องเริ่มต้นกรอกคำร้องใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นอีกครั้ง

ในตอนสุดท้าย ให้ทำการอัพโหลดเอกสารแนบคำร้อง ๔ รายการภาคบังคับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยของอิตาลีกำหนด (ซึ่งแต่ละรายการอาจมีมากกว่า ๑ ชุด โดยทำการสแกนเอกสารแต่ละชุด (ซึ่งอาจมีหลายหน้า) แยกเป็นแต่ละไฟล์ ในรูปแบบ .PDF) ได้แก่
ก) สูติบัตร ที่ออกโดยประเทศที่เกิด (รวมถึงหนังสือรับรอง การเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ในอดีต)
ในสูติบัตรจะต้องปรากฏข้อมูลส่วนตัวที่สมบูรณ์ รวมถึงชื่อบิดา มารดา ได้รับการรับรองนิติกรณ์เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ออกเอกสาร (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรองจากแผนกนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือสำนักงานนิติกรณ์สาขาในต่างจังหวัด) พร้อมคำแปลภาษาอิตาเลียน
ก่อนที่จะส่งเอกสารออนไลน์ ต้องนำเอกสารมายืนต่อแผนกกงสุลของสถานทูตอิตาลีเพื่อให้รับรองนิติกรณ์และคำแปลภาษาอิตาเลียน

ข) หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ออกโดยประเทศที่เกิด และประเทศอื่นที่ผู้ขอมีถิ่นพำนัก ตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจะออกโดยแผนกตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากแผนกนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือสำนักงานนิติกรณ์สาขาในต่างจังหวัด) พร้อมคำแปลภาษาอิตาเลียน
ก่อนที่จะส่งเอกสารออนไลน์ ต้องนำเอกสารมายืนต่อแผนกกงสุลของสถานทูตอิตาลีเพื่อให้รับรองนิติกรณ์และคำแปลภาษาอิตาเลียน
หมายเหตุ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และหนังสือรับรองอื่นๆที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้ จะมีอายุใช้ได้ ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ค) หนังสือรับรองการสมรส ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอของอิตาลีซึ่งเป็นที่จดทะเบียนสมรส หรือที่ได้บันทึกการจดทะเบียนสมรส หนังสือรับรองนี้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๖ เดือน
ง) หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว - ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองสัญชาติอิตาเลียนของคู่สมรส (สำหรับคู่สมรสอิตาเลียนที่ม่ชื่อลงทะเบียนถิ่นพำนักในประเทศไทยไว้แล้ว ในฐานข้อมูลของแผนกกงสุลของสถานทูตอิตาลี หนังสือรับรองทั้งสองฉบับ จะออกโดยสถานทูตอิตาลี และไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารดังหล่าวทาง ALI application ออนไลน์ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นคำร้อง)
หมายเหตุ – สถานทูตอิตาลีขอสงวนสิทธิในการขอตรวจสอบหลักฐานถิ่นพำนักในกรณีที่ผู้ขอมิใช่บุคคลสัญชาติไทย

จ) สำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติ ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือ สถานทูต/สถานกงสุล ของประเทศที่ออกหนังสือเดินทางนั้นๆ ในกรณีที่คู่สมรสต่างชาติมิใช่บุคคลสัญชาติไทย/กัมพูชา/ลาว
ก่อนที่จะส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ทางออนไลน์ ต้องนำเอกสารมายืนต่อแผนกกงสุลของสถานทูตอิตาลีเพื่อให้รับรองนิติกรณ์เอกสาร

ฉ) หลักฐานใบเสร็จการโอนค่าธรรมเนียมคำร้องขอสัญชาติ จำนวนเงิน 200 ยูโร (โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ให้แก่กระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี Beneficiary’s name: Ministero dell’Interno, D.L.C.I. – Cittadinanza, account n. IBAN: IT54D 0760 1032 0000 0000 8090 20; bank: Poste Italiane, Viale Europa, 175 – 00144 Rome - Italy, SWIFT code: BPPIITRRXXX; หรือหากโอนเงินผ่านทาง Eurogiro : PIBPITRA โดยระบุวัตถุประสงค์ในการโอนเงินว่า คำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน: citizenship application)

หมายเหตุ เอกสารในข้อ ก) และ ข) จะต้องทำการรับรองนิติกรณ์ (ตามระเบียบของประเทศที่ออกเอกสารนั้นๆ) และแปลเป็นภาษาอิตาเลียน (รับรองคำแปลโดยแผนกกงสุลอิตาลีประจำประเทศที่ออกเอกสารนั้น)

ขอแนะนำว่าควรทำการสแกนเอกสารแต่ละชุดที่จะต้องส่งออนไลน์ แยกเป็นแต่ละไฟล์ ไว้ก่อนล่วงหน้า (หากเป็นไปได้ ให้บันทึกรูปแบบไฟล์ เป็น .pdf) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อเตรียมไว้พร้อมส่ง

ก่อนส่งคำร้อง ผู้ขอสัญชาติสามารถบันทึก แก้ไข หรือลบ คำร้องได้ แต่เมื่อส่งไปแล้ว ข้อมูลที่กรอกไว้ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก (หากมีข้อผิดพลาด จะต้องทำการกรอกข้อมูลคำร้องใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยต้องลบคำร้องก่อนหน้านี้ออก – ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังที่สุดในการกรอกข้อมูล) ในขณะที่เอกสารแนบคำร้องอื่นๆสามารถอัพโหลดใหม่ได้ หากจำเป็น สำรับผู้ขอที่มีสัญชาติไทย กรุณากรอก “สถานที่เกิด” โดยระบุเฉพาะจังหวัด ตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง (โดยไม่ต่องใส่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ฯลฯ)

เมื่อส่งคำร้องทางออนไลน์แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลเป็น เอกสารสรุปการส่งคำร้องหนึ่งฉบับ และใบยืนยันการส่ง ซึ่งผู้ยื่นคำร้องจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงเมื่อมีนัดกับสถานทูตอิตาลี ในคราวต่อไป

สถานทูตอิตาลี ขอเรียนว่า
- เจ้าหน้าที่ของแผนกกงสุล ไม่ได้รับอนุญาตให้กรอกเอกสารใน ALI application
- หลังจากส่งเอกสารออนไลน์ทาง ALI application แผนกกงสุลจะติดต่อนัดหมายให้ผู้ยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียน มาที่แผนกกงสุล (พร้อมแสดงหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หลักฐานสรุปการส่งคำร้องที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งสั่งพิมพ์ไว้) เพื่อแสดงตน และทำการตรวจสอบเอกสาร โดยให้นำหลักฐานเอกสารต้นฉบับที่ได้ส่งไปแล้วทางออนไลน์ มายื่น พร้อมกับหนังสือรับรองการสมรส ที่ออกโดย “Comune” ที่ประเทศอิตาลี ที่ซึ่งได้จดทะเบียน หรือลงบันทึกทะเบียนการสมรสไว้ รวมทั้งตรวจสอบการรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อในคำร้อง รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ทางสถานทูตฯสงวนสิทธิในการขอเพิ่มเติม หากจำเป็น

เพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำร้องในการระบุสถานทูต/สถานกงสุล ที่มีหน้าที่ในการรับคำร้องประจำเขตนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ในหน้าเวป ALI application จะมี ลิงค์เชื่อมต่อกับ เวปไซต์อีกเวปหนึ่ง (ชื่อว่า “Secoli” ) ในเวปดังกล่าว หลังจากที่ผู้ยื่นคำร้อง ระบุประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักแล้ว ระบบจะแสดงรายการเครือข่ายของสถานทูต/สถานกงสุลทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ประจำประเทศที่ระบุนั้น (สำหรับประเทศไทย มีแห่งเดียวคือ สถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (คำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนต้องยื่นต่อ สำนักงานปกครองกลางประจำจังหวัด “Prefettura” ที่ประเทศอิตาลี ควรสอบถามกับสำนักงานดังกล่าวให้แน่ชัดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่ออกโดยหน่วยงานของไทย เอกสารที่ออกในไทย ต้องทำการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย แปลเป็นภาษาอิตาเลียน (โปรดดู รายชื่อบริษัทแปลเอกสารอ้างอิง) หลังจากนั้นให้ทำนัดออนไลน์ผ่านเวปไซต์ของสถานทูตฯ เพื่อนำเอกสารเหล่านั้นมารับรอง ตรวจสอบคำแปล และประทับตรา (ระยะเวลาในการรับรองเอกสาร ประมาณ ๒ สัปดาห์ทำการ)

ในการรับรองเอกสาร คำแปลเป็นภาษาอิตาเลียน สำเนาถูกต้อง ฯลฯ จะมีค่าธรรมเนียกงสุล ตามอัตราที่กำหนดไว้


88