This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

In linea con utente

 

In linea con utente
คำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษีของบุคคลอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

คำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษีของชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี ท่านสามารถ ค้นหาคำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษีของบุคคลอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และ ของชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี ได้ที่เวบไซต์ของสำนักงานสรรพากรของอิตาลี ที่ www.agenziaentrate.gov.it

21