This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

ความคืบหน้าในการให้บริการงานด้านกงสุล

Date:

05/28/2020


ความคืบหน้าในการให้บริการงานด้านกงสุล

ขอแจ้งให้ชาวอิตาเลียนทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถจองเวลาเข้ามาทำธุรกรรมต่างๆ ด้านกงสุล ได้แล้ว

เพื่อสุขอนามัยสาธารณะ เราจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสถานทูตฯ ดังนั้น

วิธีการที่จะจองคิวเพื่อรับบริการ เป็นดังต่อไปนี้

- บริการด้านหนังสือเดินทาง กรุณาจอง ออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100058&ReturnUrl=/
- บริการด้านอื่นๆ กรุณาจองโดยส่งอีเมลย์มาที่ consolare.bangkok@esteri.it

ส่วนงานด้านวีซ่า ยังไม่เปิดให้บริการ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังมีข้อจำกัดในการเข้าเมืองประเทศกลุ่มเชงเก้นอยู่
ยกเว้นสมาชิกครอบครัวของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สามารถเข้าเมืองในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้


634