This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Gli uffici

 

Gli uffici

Link correlato (nella terza lingua)

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
ซี อาร์ ซี เทาเวอร์ ออลซีซันส์เพลส
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ที่ทำการสถานทูต ชั้น 40
โทรศัพท์ + +66-2-250 4970
โทรสาร : +66-2-250 4985

แผนกกงสุล ชั้น 27
โทรศัพท์: +66-2-250 4970
โทรสาร: +66-2-250 4988

แผนกวีซ่า ชั้น 27
โทรศัพท์.: +66-2-250 4970
โทรสาร: +66-2-250 4986

คำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นได้ที่ศูนย์ร่วมรับคำร้องวีซ่า ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS
เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 อาคารจามจุรีสแควร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
www.vfsglobal.com/italy/thailand
โทรศัพท์ 02-118-7001


85